huongduong
  • Hạng 182
  • Khiên ...
  • Ngọc 9,448
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 25.45%
  • Chỉ số xã hội 55
  • Chỉ số đam mê 3.89
  • Thời gian tham gia 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
182
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí