phanphuoc050
  • Hạng ...
  • Ngọc 10,912
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 75.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 18.40
  • Thời gian tham gia 3 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có