dragoncity113
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 9,045
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 22.22%
  • Chỉ số xã hội 27
  • Chỉ số đam mê 5.88
  • Thời gian tham gia 2 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có