username
  • Hạng 501
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,145
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 2.04
  • Thời gian tham gia 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có