luatinh
  • Hạng ...
  • Ngọc 952
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 7 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
luatinh0 - 1 bingan
luatinh0 - 1 hieula
luatinh0 - 1 trailangthang