trungphata2
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,335
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 13.04%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 27.00
  • Thời gian tham gia 9 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có