chihao
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,714
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 24.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chihao0 - 1 viphung
chihao21 - 3 miormy235
chihao0 - 2 onlytrust