miormy235
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,707
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 3.33%
  • Chỉ số xã hội 30
  • Chỉ số đam mê 7.41
  • Thời gian tham gia 9 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có