nhitran96
  • Hạng ...
  • Ngọc 893
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhitran960 - 1 lenka
nhitran960 - 3 binhphonui
nhitran960 - 2 vichio