luungocbich3367
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 52.27%
  • Chỉ số xã hội 44
  • Chỉ số đam mê 0.43
  • Thời gian tham gia 10 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có