luungocbich3367
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 52.38%
  • Chỉ số xã hội 42
  • Chỉ số đam mê 0.37
  • Thời gian tham gia 4 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có