lenka
  • Hạng ...
  • Ngọc 11,046
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 71.15%
  • Chỉ số xã hội 52
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có