lenka
  • Hạng 101
  • Khiên ...
  • Ngọc 11,170
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 72.55%
  • Chỉ số xã hội 51
  • Chỉ số đam mê 3.47
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có