sannieboo
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,104
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.64%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 0.90
  • Thời gian tham gia 9 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có