baobaoaboa
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,252
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 1.35
  • Thời gian tham gia 10 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
baobaoaboa5 - 13 namnamnam
baobaoaboa9 - 16 namnamnamnam
baobaoaboa1 - 1 congnamcongnam