namnamnam
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,113
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 0.70
  • Thời gian tham gia 10 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
namnamnam13 - 5 baobaoaboa
namnamnam0 - 2 nhatvy2291
namnamnam0 - 4 socnau