yahico
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,085
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 21.00
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
yahico1 - 8 nhatvy2291
yahico0 - 2 panadol
yahico1 - 6 quangmetro
yahico2 - 2 binhnhi