florence00
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,915
  • Tỉ lệ thắng 14.29%
  • Chỉ số xã hội 35
  • Chỉ số đam mê 9.14
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có