florence00
  • Hạng 262
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,915
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 14.29%
  • Chỉ số xã hội 35
  • Chỉ số đam mê 9.14
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có