dolphint2
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,507
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dolphint21 - 2 thythy2021
dolphint20 - 4 osin2k