lumfao
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,261
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 11.00
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lumfao5 - 6 kyliejennee