thithii0911
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,092
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thithii09113 - 1 quoccanh03