vmingau2208
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,961
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 27.67
  • Thời gian tham gia 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có