datsamsex
  • Hạng ...
  • Ngọc 851
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 6.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
datsamsex0 - 2 balong
datsamsex0 - 5 kurosame