kurosame
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,947
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 13.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kurosame1 - 3 kyliejennee
kurosame4 - 4 thanhkhoa
kurosame5 - 5 xuantien
kurosame5 - 0 datsamsex