phacvinhz2003
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,805
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 8.50
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phacvinhz20035 - 3 kyliejennee
phacvinhz20032 - 7 xuantien