xuantien
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,870
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 12.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
xuantien7 - 2 phacvinhz2003
xuantien5 - 5 kurosame
xuantien1 - 4 kyliejennee
xuantien1 - 0 thanhkhoa