teemovnkg01
  • Hạng 113
  • Khiên ...
  • Ngọc 8,112
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 6.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 16.42
  • Thời gian tham gia 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có