thachlam2011
  • Hạng 48
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Ngọc 28389
  • Tỉ lệ thắng 79.55%
  • Chỉ số xã hội 44
  • Chỉ số đam mê 44.00
  • Thời gian tham gia 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có