thachlam2011
  • Hạng ...
  • Ngọc 34,319
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 79.25%
  • Chỉ số xã hội 53
  • Chỉ số đam mê 10.16
  • Thời gian tham gia 11 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có