samsam19
  • Hạng 240
  • Khiên ...
  • Ngọc 5,811
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 2.63%
  • Chỉ số xã hội 38
  • Chỉ số đam mê 23.50
  • Thời gian tham gia 1 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có