khanhi11
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,423
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 3.14
  • Thời gian tham gia 4 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có