hoangbrl89
  • Hạng 370
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,148
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 9.68%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 9.86
  • Thời gian tham gia 1 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có