tuyettuyet92
  • Hạng 292
  • Khiên ...
  • Ngọc 4,151
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 21
  • Chỉ số đam mê 3.65
  • Thời gian tham gia 1 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có