tuyettuyet92
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,151
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 21
  • Chỉ số đam mê 3.65
  • Thời gian tham gia 10 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có