anhngocbroland
  • Hạng 455
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,418
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 27.27%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 5.17
  • Thời gian tham gia 1 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có