leai0204
  • Hạng ...
  • Ngọc 5,292
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 34.78%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 7.36
  • Thời gian tham gia 10 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có