khanhdubrl
  • Hạng ...
  • Ngọc 5,677
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.00%
  • Chỉ số xã hội 25
  • Chỉ số đam mê 4.30
  • Thời gian tham gia 11 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có