khanhdubrl
  • Hạng 130
  • Khiên ...
  • Ngọc 5,599
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 65.22%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 6.45
  • Thời gian tham gia 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có