luanbrlct1996
  • Hạng ...
  • Ngọc 9,989
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 32.14%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 6.05
  • Thời gian tham gia 10 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có