luanbrlct1996
  • Hạng 175
  • Khiên ...
  • Ngọc 9,989
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 32.14%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 6.05
  • Thời gian tham gia 1 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có