kachik10
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,167
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 4 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có