kachik10
  • Hạng 509
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,167
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 1 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có