nmhtachi
  • Hạng 110
  • Khiên ...
  • Ngọc 8,740
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 44.44%
  • Chỉ số xã hội 36
  • Chỉ số đam mê 16.00
  • Thời gian tham gia 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có