hongphuc0997
  • Hạng 114
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Ngọc 5569
  • Tỉ lệ thắng 13.89%
  • Chỉ số xã hội 36
  • Chỉ số đam mê 23.17
  • Thời gian tham gia 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có