embeoden
  • Hạng 111
  • Khiên ...
  • Ngọc 8,650
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 36.96%
  • Chỉ số xã hội 46
  • Chỉ số đam mê 14.23
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có