embeoden
  • Hạng ...
  • Ngọc 9,805
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 48
  • Chỉ số đam mê 12.88
  • Thời gian tham gia 11 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có