brlmt2003
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,600
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 31.82%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 21.25
  • Thời gian tham gia 11 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có