duyonlinenho
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
duyonlinenho0 - 1 thuyyy