zaique
  • Hạng ...
  • Ngọc 11,224
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 36
  • Chỉ số đam mê 8.38
  • Thời gian tham gia 4 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có