tammy56
  • Hạng 163
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 3286
  • Tỉ lệ thắng 32.14%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 6.25
  • Thời gian tham gia 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có