sonyvaio99
  • Hạng 104
  • Khiên ...
  • Ngọc 9,911
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 24.14%
  • Chỉ số xã hội 58
  • Chỉ số đam mê 17.38
  • Thời gian tham gia 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có