duchuynh1109
  • Hạng ...
  • Ngọc 6,259
  • Tỉ lệ thắng 18.75%
  • Chỉ số xã hội 32
  • Chỉ số đam mê 0.70
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có