yueyue1
  • Hạng 168
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,461
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 11.11%
  • Chỉ số xã hội 27
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 2 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có