pouralways
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,070
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 12.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 7.82
  • Thời gian tham gia 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có