zeny1303
  • Hạng ...
  • Ngọc 919
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
zeny13030 - 1 nagato
zeny13030 - 2 greenvn
zeny13031 - 0 nkocdethuong