nguyenchausang
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,527
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 3.93
  • Thời gian tham gia 11 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có