xmen117
  • Hạng ...
  • Ngọc 5,131
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 30.77%
  • Chỉ số xã hội 52
  • Chỉ số đam mê 3.53
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có