greenvn
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,865
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 68.97%
  • Chỉ số xã hội 29
  • Chỉ số đam mê 8.67
  • Thời gian tham gia 11 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có